بشارت قرآن به مهدی‌موعود‌ (علیه‌السلام)

مسئله این است که قرآنی که از همه چیز صحبت کرده است قرآنی که در سوره‌ی آل عمرانش آیه‌ی ۱۱۲ درباره غلبه/ ی روم بر فارسیان و از قیام یهود با همکاری دولت های بزرگ خبر می دهد چرا نباید در رابطه با واقعه‌ای مه باعث تحوّل در زندگی بشر است(ظهور امام زمان)؛ صحبت کند؟ …

بشارت قرآن به مهدی‌موعود‌ (علیه‌السلام) ادامه »